N?m ? bìa r?ng ng?p m?n r?ng 2000ha và đ??c bao quanh b?i Dãy núi R?ng, Dragon Ocean Đ? S?n là m?t trong nh?ng n?i l?u trú t?t nh?t ? Đ? S?n, H?i Phòng. Trong qu?n th? du l?ch Đ?C ĐÁO này, Dragon Ocean Đ? S?n t?o nên m?t qu?n th? siêu ngh? d??ng đ?ng c?p qu?c t? v?i di?n m?o hoàn toàn m?i, đ?p h?n và đa d?ng h?n v? m?i m?t. Trong 2-3 năm t?i, Đ? S?n Dragon Ocean s? là bi?u t??ng r?c r? cho s? chuy?n mình c?a du l?ch Đ? S?n. T?a l?c t?i v? trí đ?c đ?a, Khu du l?ch qu?c t? Đ?i R?ng - Dragon Ocean Đ? S?n là thiên đ??ng quy?n rũ đ??c bao b?c b?i thiên nhiên và có 480 ha đ?t khai hoang hoàn toàn đáp ?ng m?i tiêu chu?n qu?c t? hi?n đ?i. Đi?m nh?n c?a Dragon Ocean Đ? S?n là bãi bi?n nhân t?o kéo dài h?n m?t km, r?ng 23 ha. M?t trong nh?ng đ?c đi?m đ?c đáo c?a bãi bi?n là toàn b? n??c bi?n ? khu v?c này luôn trong xanh, so v?i đ? đ?c c?a n??c bi?n ? Đ? S?n. Tên chính th?c c?a khu du l?ch qu?c t? Dragon Hill là Dragon Ocean Đ? S?n.D? án t?a l?c t?i ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, TP. H?i Phòng. Dragon Ocean Đ? S?n đ??c m?nh danh là khu ph?c h?p ngh? d??ng bi?n cao c?p l?n nh?t mi?n B?c, d? án Dragon Ocean h?a h?n s? mang đ?n nhi?u đ?ng c?p cho Vi?t Nam. S?n ph?m b?t đ?ng s?n c?a H?u Phong City đ??c đánh giá cao và đ?t giá, là ni?m t? hào c?a thành ph?.VP d? án:Ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, thành ph? H?i Phòng https://duandragonoceandoson.com/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-02 (火) 15:09:11 (336d)